OhMyDog!

9 November 2018: Kamerbrief over hoogrisico honden

Posted on

[in English below]

Op 9 november 2018 heeft Minister Carola Schouten de Tweede Kamer met een Kamerbrief geïnformeerd over de recentste ontwikkelingen in de voorgestelde wetgeving over hoogrisico honden.

OhMyDog! heeft het vernomen en het wordt hieronder voor jullie samengevat.

Kortom:

 1. De gemeenten, de politie en de overheid gaan het probleem gezamelijk aanpakken.
 2. Minister Schouten laat een wetenschappelijk gevalideerde risicobeoordelingstest ontwikkelen. Deze zal gebruikt worden om:
  1. Individuele dieren eventueel uit te sluiten van de fokkerij (door castratie/sterilisatie);
  2. Individuele dieren verplicht te laten testen. Bij voorbeeld, bij aankomst van een net aangeschafte hond binnen de gemeente. Het dient om gemeenten te helpen vast te stellen of een dier een verhoogd risico vormt.
  3. Verduidelijking: De testverplichting kan worden opgelegd ongeacht het ras, en de nood ervoor wordt op de individuele hond-eigenaar combinatie gebaseerd, en niet op het ras van de hond (zie Dogzine).
 3. De Minister laat een wetenschappelijk en praktijkgericht rapport door de CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) opstellen om beter inzicht te krijgen in de risicofactoren en momenten.
 4. Vóórdat de Minister toekomstige wetgeving op een lijst zal baseren, laat ze een wetenschappelijk onderbouwde lijst van hoogrisico rassen opstellen. Deze lijst hoort eind 2018 gereed te zijn. Verduidelijking: De lijst zal, in de toekomst, aangepast zijn in verband met de bijtincident cijfers die door het registratie systeem verzameld zullen worden (zie Dogzine).
 5. Er wordt door de politie en een aantal gemeenten aan een pilot voor een nationaal uniform bijtregistratie systeem (TRIAS) begin 2019 gestart.
 6. De Minister overweegt ook het opstellen van een DNA-databank. De doelen hiervan worden niet verder gespecificeerd.
 7. De Minister heeft opdracht gegeven voor een onderzoek naar socialisatie binnen de verschillende levensfases van de hond.
 8. Vanaf 2018 al, zou een cursus verplicht zijn (privé of groepscursus), maar Minister Schouten streeft ernaar om de leerdoelen van de cursus tegen eind 2018 vast te stellen. Verduidelijking: Deze plicht is niet ras-afhankelijk, en zal worden opgelegd op basis van individuele hond-eigenaar combinaties (zie Dogzine)
 9. Er worden ook leerpakketten ontwikkeld, en experts worden geraadpleegd, om de betrokken (dieren)politie en gemeente ambtenaren basale kennis te geven over hondengedrag en risicoevaluaties.

Samenvatting

Korter gezegd, er wordt gestreven om:

1. Een eventuele nieuwe wetgeving over hoogrisico honden wetenschappelijk te onderbouwen.
2. De kennis van niet alleen de betrokken politie agenten en gemeente ambtenaren, maar ook de eigenaren, te verfijnen.
3. Er wordt niet alleen reactief, maar ook preventief gewerkt (b.v. preventieve gedragstesten).
4. De vraag of legislatie op een raslijst te baseren wettelijk houdbaar is blijft kern, en wordt onderzocht.

Nog korter gezegd: niks is vastgesteld!


Minister of Agriculture Carola Schouten wrote a letter to Parliament informing them of the current state of affair regarding the proposed legislation on High-Risk Dogs on 9 November 2018.

OhMyDog! has studied the document and is summarising it for you below.

In short:

 1. The municipalities, the police and the government will collaborate to tackle the issues on this dossier.
 2. Minister Schouten has requested the development of a scientifically validated risk assessment test. This tool will be used in the following situations, among others:
  1. To possibly exclude individual dogs from the gene pool (through castration/sterilisation);
  2. To request individual dogs are tested (compulsory) where justified. For example, upon the new arrival of a dog at an address falling within the municipality concerned. This test will be used by municipalities to establish whether the animal presents a high risk.
  3. Clarification: The need for a compulsory test will not determined by breed, but by the risk factors presented by the individual dog-owner combination  (see Dogzine).
 3. The Minister has also tasked the CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) with writing an evidence-report on the risk factors and risk moments with dogs in everyday life.
 4. Prior to basing new pieces of legislation on a list of dog breeds, the Minister has also requested the production of a scienfically constructed list of high-risk breeds. This list should be published at the end of 2018. Clarification: The list will be updated in the future, to correspond to the latest bite incident figures gathered through the bite register system (see Dogzine).
 5. The police and a number of municipalities will implement a pilot for a national, uniform, bite register (TRIAS) at the start of 2019.
 6. Carola Schouten is weighing up the possibility of setting up a DNA data bank, but the goals of the data bank are not specified.
 7. The Minister has also requested a research study on socialisation within the various phases of a dog’s life.
 8. A compulsory course (private or group) for High-Risk Dog owners would be implemented from 2018, but Minister Schouten is only aiming at defining the course curriculum by the end of 2018. Clarification: The legal obligation to follow this course will not be based on breed, but on individual dog-owner combinations (see Dogzine).
 9. “Learning packets” (leerpakketten) are being developed and experts are being consulted in order to expand the knowledge of the relevant police and municipality employees about dog behaviour and risk evaluations.

Summary

In short, the aims are to:

1. Have possible future legislation on High-Risk Dogs be based on scientific research.
2. To expand the knowledge of not only the police and municipality clerks, but also of the dogs’ owners.
3. She will not only focus on reactive, after-an-incident, legislation; but also on prevention (e.g. pre-emptive behaviour tests).
4. The question of whether legislation based on a list of breeds is legally sound is central, and is being investigated.

In even fewer words: nothing is definite yet!

Referenties

Foto’s

Staffordshire Bull Terrier – Downloaded on 9 November 2018 from Pixabay. With thanks to K9arteu. License: CC0.

Tags: , , , , , , , , , , , ,