OhMyDog!

Puppy uit de broodfok redden? Rescue a pup from a puppy milll?

Posted on

[in English below]

Deze documentaire zou door iedereen die overweegt om een pup te ‘redden’ uit de broodfok bekeken moeten worden. Ellie gaat ondercover op onderzoek naar de schimmige wereld van illegale puppy handel.

Je kan de documentaire hier in zijn geheel bekijken. 

Hoe zit het in elkaar?

Ellie heeft zich ontfermd naar de import vanuit Hungarije (momenteel het meest prominente land van afkomst op de Nederlandse ‘puppymarkt’). Ze ontmaskeert een enorme business: de illegale puppyhandel is eigenlijk een van de meest lucratieve criminele sectors in Europa (na de drugshandel). 

Je ziet in de film hoe moederhonden van verschillende rassen massaal worden gehouden in gigantische, vieze, donkere schuren in Hungarije.

De pups worden dan soms met 4 weken al, van hun moeder gehaald. Ze verblijven dan in distributie centra in Hungarije.

Ze worden (vaak op totaal illegale leeftijd en dus zonder de benodigde vaccinaties) dan vervoerd naar Nederland, waar ze (vooral in Brabant), in grote verkoopcentra verblijven. Deze presenteren zich als liefdevolle fokkers. Ze doen de nesten on-line voor alsof ze in huiselijke kring opgroeien, terwijl het echter een ware puppyfabriek betreft, met rij na rij kale kooi en talloze honden van alle rassen, en de moeder is uiteraard spoorloos.

Wat is een broodfokker? Vanaf wanneer ben je fout bezig?

Idealiter groeit het nest op in een liefdevol thuis, en worden de pups niet gezien als producten. Dit is moeilijk als je meerdere nesten tegelijk hebt, en vrijwel onmogelijk als je ook verschillende nesten van verschillende rassen aanbiedt.  

Waarom werkt het?

 • Omdat we vallen voor de schattigheid factor. Als ze een puppy in jouw armen duwen, kan je dit weerstaan? Kan je jezelf zover brengen dat je de pup uit protest voor de industrie, achterlaat?
 • Omdat we ongeduldig zijn. Een puppy van een verantwoordelijke fokker kopen kan best lange wachttijden betekenen, juist omdat ze niet worden gezien als product, en de moederhond het welzijn komt eerst. Vanuit de illegale puppyhandel heb je morgen al een pup in huis, mocht je dat willen.
 • We zijn niet kleurblind zijn. We MOETEN een pup hebben die precies de kleur heeft waarvan we altijd al hebben gedroomd. Zo een grote selectie heeft een verantwoordelijke fokker gewoon niet, omdat dat vergt veel grotere aantallen honden.
 • We denken deze pup te ‘redden’ maar het enige wat we hiermee bereiken, is dat deze handel in stand blijft.
 • De wetgeving rondom rabies vaccinatie (vooral de totaal redelijke eis dat pups tegen rabies geend zijn wanneer ze geimporteerd worden) maakt de illegale puppyhandel enigszins aantrekkelijk. Wie zit er op te wachten om hun pup pas tegen 15 weken te mogen ontvangen? Dit is een erg ongunstige leeftijd op gebied van socialisatie. 

Wat is er zo mis met broodfokkers en illegale puppyhandel? Welzijn

De omstandigheden waarin de moederhond en de pups worden behouden is afschuwelijk.
Bij politie invallen van grote fokoperaties, tref je honden die levenslang aan een korte ketting leven, in het donker. Honden met ernstige (onverzorgde) wonden – waardoor je hun blote botten gewoon ziet! Honden die doodziek zijn, en die niet worden voorzien van genoeg water en voedsel.

Wat is er zo mis mee? Transport

De pups worden massaal van hun geboorteplek vervoerd naar distributie centra, waar ze gewoon met totaal onbekende andere pups worden gedumpt, en later weer vervoerd naar Nederland, Duitsland, en geheel Europa.

Wat is er zo mis mee? Gezondheid

Aangezien de verwaarlozing van de moederhonden en van de pups tijdens verblijf en transport, met een ernstig gebrek aan medische zorg, komen veel pups al ziek – als niet doodgaand – naar Nederland.

Naast het ingrijpend welzijn impact op de hond zelf, zitten de nieuwe eigenaren met dierenartsen facturen van duizende euro’s.

Wat is er zo mis mee? Vatbaar voor gedragsproblemen

Honden uit de illegale puppyhandel groeien in uiterst ongunstige omstandigheden op, waarin ze amper van menselijke aandacht mogen genieten. Mensenlijk contact is voor hen vaak onbekend, en ze komen dus totaal vervreemd naar Nederland aan, om maar 1 probleem te benoemen. Deze honden kunnen vaak – i.i.g. niet zonder specialiste hulp – gewoon niet functioneren als gezins- en stadshond (als je problemen met jouw geredde hond ervaart en dichtbij Den Haag bent, neem dan contact met ons op. We helpen je graag).

Naast het gebrek aan socialisatie/habituatie, hebben de pups ook te maken met veel andere ongunstige factoren op gebied van geestelijke gezondheid. Alleen de meest stressbestendige pup komt hier onbeschadigd uit. Hier een paar voorbeelden: 

• Te vroeg van moeder weggenomen -> gebrek aan impulscontrole, gebrek aan bijtinhibitie, bindingsproblemen zoals verlatingsangst
• Nesten worden in een kale, prikkelarme omgeving geboren -> Overprikkeling en agressie/hyperactiviteit/vernieling die erbij horen
• Weinig interactie met de mens/positieve aandacht van de mens -> angstagressie, en, op zijn minst, gegeneraliseerde angst

Wat kan jij hiertegen doen?

 1. Heb geduld. Je MOET de pup niet morgen in huis hebben. Richt je op kleinschalige fokkers die je wss. lang zullen laten wachten totdat het volgende nestje komt.
 2. Vertrouw niet direct in mooie beelden op internet. Kijk of er meerdere pups van meerdere rassen vanuit de zelfde contactdetails worden gekocht.
 3. Zie je telkens dezelfde afbeelding op Google, onder verschillende contactnamen? Vertrouw het niet.
 4. Hoe zielig het ook is, ‘red’ geen hond uit de puppyhandel. Als het, tegen de tijd dat je daar bent aangekomen, dus toch een puppyhandel blijkt te zijn, loop dan weg. Wil je helpen? Laat je stem horen, laat de politie weten, signaleren het, maar neem vooral de pup niet mee naar huis.
 5. Wees kleurblind: Zo wat als de pup uit dit nestjes niet precies de kleur hebben die je graag wou en die je zo mooi vindt? Dat is geen dierenleed waard.
 6. Koop geen pup uit Marktplaats

Laten we met zijn allen omgaan met honden alsof ze de levende wezens met emoties, en geen product.

 

Extra hulp: hoe spot je een mala fide fokker?  In het Engels


Ellie investigates the puppy import from Hungary to the Netherlands – Hungary being the most prominente land of origin of illegal pups. She uncovers a huge business: the illegal puppy trade is actually one of the top 3 most lucrative criminal activities in Europe (after the drugs trade).

How does the illegal puppy trade work?

In this documentary, you can see how the mother dogs are kept: countless dogs of countless breeds are chained, and kept together in huge, dark, dirty hangars. 

The pups get taken away from their mother as young as 4 weeks of age, to be put on sale. They then stay in huge distribution centres in Hungary, where they are just dumped together and sorted by breed. 

They then get transported to the Netherlands (often at a totally illegal age, and thus not appropriately vaccinated). A ‘hot’ region for this is Brabant, where the pups are then put up for sale, at sales point with tons of puppys staying there. They present themselves online as small-scale breeders, and they pretend that the recomposed litters are actually all from the same mother and they they grew up in a home environment. This whilst there is of course no possible way of tracing the mother, who is probably still chained in a dark hangar.  

What is a puppy mill? When can you suspect illegal puppy trade is involved?

In an ideal world, pups are kept and raised with love, and not as a commodity. A litter belongs in the home and if one same address advertises for more than a handful of pups, red flags should be popping up in your head. Especially if they sell multiple breeds.

Why does it work?

 • Because we fall for the cuteness factor. As the importer pushes a pup in your arms, can you really be strong and say no? Can you really bring yourself to leave the pup behind, in protest against the industry? 
 • Because we are so impatient. Buying a puppy from a responsible breeder means a loooong waiting list, just like hoping to get pregnant yourself. There is no guarantee when it will happen, because the mother dog is treated with respect and not as a product. Should you wish to have a puppy tomorrow, you can easily achieve this the illegal way.
 • Because we are not colour-blind, when it comes to dogs. We MUST have a pup of precisely the colour we’ve always dreamt of. This is only possible if you have a huge breeding operation. With a small scale breeder, you get what you get. The dogs are not mass-produced to every consumer taste. 
 • Because we think it is good to ‘rescue’ the pup from the illegal trade. The only thing we achieve with this, is lining up the pocket of criminals and perpetuating the trade.
 • The (perfectly reasonable) legislation around the rabies vaccination (if you want to import a pup, it needs to be vaccinated against rabies, which is only possible from the age of 15 weeks) can also discourage well-read people, who want a much younger dog who are still at the beginning of their socialisation period. Transport and separation are stressful events, and to put a pup through it during his fear phase (15 weeks onwards) is asking for trouble: you run a huge risk that the dog gets traumatised.

What is so wrong with the illegal puppy trade? Animal welfare

The circumstances in which the dogs are kept are awful. Images from police raids are hard to watch: dogs who are chained for their entire life, dogs who have not seen the light of day in years, dogs with such serious wounds that you can see their bones! Dogs with diseases that go untreated, and dogs who don’t even get enough water and food. 

What’s so wrong with it? Transport

Pups from all over Hungary are moved en passe from their birthplace to massive distribution centres, where they get dumped together with other pups, and sorted by breed before being transported to the Netherlands, Germany, and the rest of Europe.

As you can imagine, the pups get little in the way of attention and socialisation during this process; and the ideal age for being separated from your mother does not rank highly on the list of priorities. 

What’s so wrong with it? Health

Considering the state of neglect that the dogs are kept in, and the lack of appropriate veterinary care, many pups arrive in your home sick – some dying.

Besides the awful toll this takes on the individual pup’s quality of life, you also end up with huge veterinary bills in the thousands of euros.

What’s so wrong with it? Behaviour problems

Dogs who come from the illegal puppy trade grow up in very unfavorable circumstances where they seldom enjoy any attention, and they often arrive in the Netherlands completely estranged from people, to name but one issue. These dogs are often incapable of functioning as a family and city dog – at least not without help from a dog behaviour specialist (if you are having trouble with your imported dog’s behaviour and you’re based near The Hague, contact us for help). 

Only the most resilient dogs make it through the proces psychologically unscathed. Below, a couple of examples of predictable problems: 

 • Taken away from his mother too young -> lack of impuls control, lack of bite inhibition, attachment problems like separation anxiety
 • Impoverished early environment -> Hypersentisivity to stimulation and the agression/hyperactivity/destructiveness problems that go with it.
 • Few positive interactions with people -> fear aggression and, at the very least, generalized anxiety

What can I do? 

 1. Be patient. You do not NEED to have your pup next week. Contact small-scale breeders and be ready for a long wait. 
 2. Do not trust cute pictures. Find out whether more litters are being sold out of the same address, and find out if they also sell different breeds (huge red flag). 
 3. Do they see the same picture used again and again, with different adverts? Walk away. 
 4. No matter how heartbreaking it is, do not ‘rescue’ a pup from the illegal trade. If you only find out that you were duped once you get there and the puppy is already in your arms, still, w.a.l.k.   a.w.a.y. Do you want to help? Let yourself heard, warn people against that “breeder”, tell the police. 
 5. Be colour blind: So what if the pup doesn’t have the colour you were hoping for? Getting the right colour is not worth the animal suffering caused by the illegal puppy trade.
 6. Do not buy a pup from Marktplaats

Let’s all treat dogs like they are living, breathing beings with emotions, and not some commodity. 


Extra help: How to spot a puppy mill?

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,